Chain - Thun Chuỗi

Category
Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Mô tả

Sunburst™ Elastomeric Chain

                                                          Mã số 
Thun chuỗi ngắn                           59-200*
Thun chuỗi dài                              59-300*
Sili Chain™ Elastomeric Chain

Được phun phụ gia silic

Bề mặt trơn mượt

Mã số 
Short  Medium Long
(3.2mm) (3.6mm) (4.3mm)
Màu trong suốt 59-851-00 59-852-00 59-853-00
màu trắng ngọc 59-851-55 59-852-55 59-853-55
Màu bạc 59-851-03 59-852-03 59-853-03
Super Chain™ Elastomeric Chain

Cung cấp lực tối ưu và nhất quán

Hình dạng siêu mỏng

Mã số 
Short  Medium Long
(3.2mm) (3.6mm) (4.3mm)
Clear KIT34-012-68 KIT34-013-38 KIT34-011-68
Silver KIT34-022-68 KIT34-021-38 KIT34-021-68

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Sunburst™ Elastomeric Chain

                                                          Mã số 
Thun chuỗi ngắn                           59-200*
Thun chuỗi dài                              59-300*
Sili Chain™ Elastomeric Chain

Được phun phụ gia silic

Bề mặt trơn mượt

Mã số 
Short  Medium Long
(3.2mm) (3.6mm) (4.3mm)
Màu trong suốt 59-851-00 59-852-00 59-853-00
màu trắng ngọc 59-851-55 59-852-55 59-853-55
Màu bạc 59-851-03 59-852-03 59-853-03
Super Chain™ Elastomeric Chain

Cung cấp lực tối ưu và nhất quán

Hình dạng siêu mỏng

Mã số 
Short  Medium Long
(3.2mm) (3.6mm) (4.3mm)
Clear KIT34-012-68 KIT34-013-38 KIT34-011-68
Silver KIT34-022-68 KIT34-021-38 KIT34-021-68

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ